INDIA-TAJ MAHAL  6D5N 

“รายละเอียดโปรแกรมด้านล่างนี้ เป็นเพียงโปรแกรมทัวร์เพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆ เบื้องต้นเท่านั้น
หากท่านต้องการเดินทางโปรแกรมทัวร์ประเทศนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อออกแบบโปรแกรมทัวร์เฉพาะกรุ๊ปท่าน”

รายละเอียดที่ท่านต้องเตรียมเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่
– จำนวนสมาชิกเดินทาง เช่น จำนวนผู้ใหญ่ เด็กเล็ก และช่วงอายุ
– ช่วงวันการเดินทาง เช่น เดือน หรือ เทศกาล
– จำนวนวันที่ต้องการเดินทาง เช่น 9 วัน 6 คืน 
– งบประมาณที่ท่านกำหนดไว้ (ต่อท่าน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) เช่น 150,000 บาทต่อท่าน